do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin zakupów

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

SklepMaturalny

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzony jest pod adresem www.sklepmaturalny.pl w celu sprzedaży detalicznej asortymentu przez Usługodawcę za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].
 2. Sklep internetowy prowadzony jest przez Jacka Mieszkowicza prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą BIOMEDICA JACEK MIESZKOWICZ wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5170375090 nr REGON: 364372662, adres: ul. Bazyliowa 1, 35-232 Rzeszów, numer telefonu: +48 660 512 415 adres e-mail: info@biomedica.edu.pl.
 3. Do korzystania ze Sklepu internetowego nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i najnowsza wersja jednej ze standardowych przeglądarek internetowych.
 4. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego wymagane jest włączenie obsługi plików cookiesw przeglądarce internetowej. Plikicookiessłużą do utrzymania sesji Użytkownika. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania.
 5. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
  1. Usługodawca – Jacek Mieszkowicz, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą BIOMEDICA JACEK MIESZKOWICZ, o której mowa w § 1 ust. 2,
  2. Użytkownik/Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu internetowego,
  3. Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  4. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady związane z korzystaniem przez Użytkownika/Klienta ze Sklepu internetowego.
  5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Warunki korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
 2. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu
 3. Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i przestrzegać jego postanowień, a także przepisów obowiązującego prawa i standardów etycznych.
 4. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego polegające na zapoznawaniu się z jego asortymentem oraz informacjami prezentowanymi w Sklepie internetowym i udostępnianymi za pomocą Sklepu internetowego jest nieodpłatne.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od działań, które mogą wpływać na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu internetowego, zwłaszcza zakazane jest wprowadzanie do Sklepu internetowego treści bezprawnych bądź naruszających dobre obyczaje, zakazane jest również ingerowanie w prezentowane w Sklepie internetowym informacje.
 6. Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania informacji znajdujących się w zasobach Sklepu internetowego w celach komercyjnych.

 

§3

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
 1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 
 5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

§4

Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§5

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.
 2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§6

Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

§7

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.
 4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.
 5. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:
 6. świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy;
 7. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 8. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 9. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną;
 10. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 11. dostarczania prasy;
 12. usług w zakresie gier hazardowych.

 

§8

RODO

 1. W przypadku przekazania Usługodawcy przez Użytkownika danych osobowych w formach przewidzianych w Sklepie internetowym, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Usługodawcę i podlegały będą ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Jacek Mieszkowicz, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą BIOMEDICA JACEK MIESZKOWICZ wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5170375090, nr REGON: 364372662, adres: ul. Bazyliowa 1, 35-232 Rzeszów, numer telefonu: +48 660 512 415 adres e-mail: info@biomedica.edu.pl
 3. Użytkownik może przekazać Usługodawcy dane osobowe niezbędne do wykonania usług przez Usługodawcę, poprzez ich udostępnienie za pomocą formularza dostępnego w Sklepie internetowym,emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu oraz telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień.
 4. Dane osobowe Użytkownika zostaną wykorzystywane dla celów związanych z realizacją usług przez Usługodawcę oraz w celu kontaktu z Użytkownikiem, a nadto w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 5. Dane osobowe Użytkownika z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo danych mogą zostać przekazane pracownikom Usługodawcy upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Usługodawcy, podmiotom, którym Usługodawca powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających świadczenie usług, dostawcy usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Usługodawcę roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, jak również prawo do ich zmiany lub sprostowania,usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania. Żądania w wyżej wskazanym zakresie powinny być skierowane do Usługodawcy w formie elektronicznej (e-mail) na adres: info@biomedica.edu.pl. Zgłoszenie przez Użytkownika sprzeciwu odnośnie do przetwarzania jego danych osobowych skutkuje usunięciem danych osobowych Użytkownika.
 7. Przekazanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, przy czym Usługodawca zastrzega, że niepodanie danych osobowych przez Użytkownika może utrudnić lub uniemożliwić Usługodawcy wykonanie usług.
 8. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu danych Usługodawca narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 9. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji usług na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Usługodawcy na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń.
 10. Usługodawca zastrzega, że w przypadku uzyskania przez niego wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 

§9

Własność intelektualna

 1. Sklep internetowy prowadzony pod adresem www.sklepmaturalny.pl stanowi własność Usługodawcy, a prezentowane treści podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych w witrynie Sklepu internetowego (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Usługodawcy.

§10

Pliki cookies

 1. Sposób użytkowania Sklepu internetowego przez Użytkownika może być monitorowany przy wykorzystaniu plików typu cookies.
 2. Użytkownik ma możliwość spowodowania, poprzez zmianę ustawień przeglądarki, aby pliki typu cookiesnie były akceptowane lub aby ich obecność była sygnalizowana. Usługodawca zastrzega, że brak akceptacji plików typu cookiesmoże skutkować utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu.

 

 

§11

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Usługodawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
 5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl